Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
NOSTER NIERUCHOMOSCI z siedzibą (02-972) w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 4/144, nr NIP: 8441460427, nr REGON: 791043726 jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Udostępnione dane przetwarzany w następującym celu:
a) związanym z wykonywaniem usług pośrednictwa nieruchomości na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO ):
b) zawarcia umowy w celach związanych z wkonywaniem usług pośrednictwa nieruchomości na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wykonania, na podstawie zawartej przez Ciebie z nami, umowy pośrednictwa nieruchomości, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) analitycznych dla doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
a) Podstawowe dane identyfikacyjne,
b) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
c) Elektroniczne dane identyfikacyjne,
d) Małżeństwo lub inna forma związku,
e) Dane o zawieranych umowach z nami lub naszymi klientami,
f) Dane dotyczące zamieszkania,
g) Informacje o majtku stanowiącym nieruchomości.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy świadczący usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości,
b) naszym klientom tj. odbiorcom naszych usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w wykonaniu postanowień zawartej z Tobą umowy.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
a) Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy pośrednictwa nieruchomości przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
b) Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy pośrednictwa nieruchomości przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
c) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, (jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej) lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
d) ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
- „Sprzeciw marketingowy” - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
- „Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację” - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe, które Ciebie dotyczą, które nam zostały dostarczone na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie nam tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie biuro@noster-nieruchomosci.pl
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
a) warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia ww. umowy;
b) dobrowolne w zakresie celów marketingowych (tj. przesyłanie ofert promocyjnych oraz informacji o nowych produktach i usługach drogą email oraz w postaci newsletter)